GCSE成绩2021

2021年GCSE上五年级(11年级)成绩

阅读更多澳门永利入官网2021年GCSE成绩的信息.

科目按9比1分

普通中等澳门永利入官网证书考试科目 9 8 7 6 5 4 3 总条目
艺术 6 4 4         14
生物学 32 23 8 7 2 1   73
化学 22 19 23 8 1     73
古典文明 4     1       5
中国人 18 3 2         23
计算 1 3   2       6
跳舞 2   1 2       5
戏剧 3 13 6         22
设计与技术 2 1 2         5
双科学 2 3 8 2 4   1 20
双科学 2   6 6 1 4 1 20
英语语言 25 39 23 5 1     93
英国文学 25 45 17 6       93
金融 8   8     1   17
法国 20 15 7 4 1     47
地理位置 32 12 2         46
希腊 6 2           8
德国 2             2
历史 28 21 5 3 1     58
意大利 1             1
日本 3             3
拉丁 18 4 3 1       26
数学 34 25 15 8 10 1   93
进一步的数学 15 9 8 2 1     35
体育课 2 5 2         9
物理 4 3           7
摄影 29 23 16 4       72
哲学与宗教 1 3 2 1   1   8
西班牙语 19 23 9 4 2     57
扩展项目资格 6   4         10