A级成绩2022

2022年A级成绩:

  • 67%的成绩是A*或A.
  • 所有成绩中有35%获得最高的A*成绩.

阅读更多澳门永利入官网2022年A级结果.

2022年A级成绩6 - 2(13年) 

一级科目

A*

A

B

C

D

E

总条目

艺术(美术)

6

4 1       11

生物学

1

9 4 2 1 3 20

化学

2 3 3 2     10

中文(Pre-U)

2           2

戏剧及戏剧研究

3 2         5

经济学

10 13 1       24

英国语言文学

1

3 13 2     19

英国文学

7 3 6   2   18

法国

1

4 1       6

地理位置

6 4   2     12

德国

1           1

希腊

1           1

历史

5 8 3 1     17

艺术史 

10 2 1 1 1   16

意大利

1           1

日本

1           1

拉丁

4     1     5

数学 

12 13 7 3 4   39

进一步的数学 

4 2 1       7

音乐

  2 2       4

体育课

2           2

物理

2 1 5 3 2   13

政治 

11 4 4 2     21

心理学

7 8 3 4     22

宗教研究

8 11 8 3 1   31

西班牙语

2 3         5

关卡扩展项目

4 16 6 1 1 1 29